Mede-
delingen

Praktijkinformatie Corona Virus

Geplaatst op: 16 maart 2020

Kijk voor medisch inhoudelijke informatie over het corona virus op de website van thuisarts.nl

In verband met de uitbraak van het corona virus heeft de praktijk maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Wij proberen daarom zoveel mogelijk vragen via de telefoon of via e-consulten te behandelen. Kom alleen naar de praktijk als u een afspraak heeft.

Voor e-consulten gebruiken wij mijngezondheid.net. U kunt zich met deze link hiervoor aanmelden. Na activatie door de praktijk kunt u hier gebruik van maken.

Op 20 april hebben wij aan alle mensen die bij ons ingeschreven zijn een email gestuurd met informatie hoe ze gebruik kunnen maken van mijngezondheid.net
Mocht u hier nog vragen over hebben, neem dan telefonisch contact op met de assistente.

Het gebruik van mijngezondheid.net staat los van het Landelijk Schakelpunt (LSP). U bent de enige die uw gegevens kan inzien. In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft het kabinet besloten om alle dossiers van mensen die nog geen beslissing hadden genomen over het gebruik van het LSP, dit nu tijdelijk toegankelijk te maken voor de huisartsenposten. Mocht u dit niet willen dan kunt u dit aangeven op de website www.volgjezorg.nl. Ook kunt u hier aangeven dat u wanneer de huidige crisis weer onder controle is, u wel inzage wilt verlenen aan de huisartsenpost.
Mensen die hun toestemming of weigering al eerder hebben doorgegeven aan de praktijk, hoeven geen actie te ondernemen.

 

Niet medische onderwerpen

Geplaatst op: 16 maart 2020

Niet medische onderwerpen of vragen kunt u zo doorgeven aan de praktijk.

 

 

Privacy – AVG

Geplaatst op: 27 mei 2018

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Bijleveld, Huurman & Hennekam is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Bijleveld, Huurman & Hennekam hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Bijleveld, Huurman & Hennekam. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Bijleveld, Huurman & Hennekam is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Bijleveld, Huurman & Hennekam hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk Bijleveld, Huurman & Hennekam wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via <het Landelijk Schakelpunt> relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek. 

privacyverklaring_avg Huisartsenpraktijk Bijleveld, Huurman & Hennekam

aanvraagformulier_medische_gegevens_door_patient

No Show Tarief

Geplaatst op: 27 maart 2017

Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner de laatste jaren zeer sterk is toegenomen. Met ingang van 1 maart 2017 hebben wij, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), een ‘no-show’ tarief ingevoerd.

Waarom een ‘no-show’ tarief?
Het aantal patiënten dat een afspraak voor het spreekuur van de huisarts wil maken neemt nog steeds toe. In de tijd die bij uw huisarts voor u gereserveerd stond had uw huisarts ook een andere patiënt kunnen helpen. Uw huisarts wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden, immers u wilt ook met uw medische klacht zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door op tijd uw afspraak telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?
Meldt dit dan tot uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch via
024-3550810 bij de assistente. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Er wordt dan natuurlijk géén ‘no-show’ tarief berekend.

Hoogte van het ‘no-show’ tarief
De tarieven die wij hiervoor hanteren zijn verschillend. De tarieven zijn 10 euro voor een enkel consult en 20 euro voor een dubbel consult.

‘No-show’ tarief praktijkondersteuner
Bij de praktijkondersteuner (POH) worden langere tijden voor een consult voor u gereserveerd. Voor een niet nagekomen afspraak bij de praktijkondersteuner hanteren wij daarom een tarief van 30 euro per consult.

Let op: de ‘no-show’-factuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Elektronisch Patiënten Dossier

Geplaatst op: 27 maart 2017

Onze praktijk is aangesloten op het Landelijk Schakel Punt (LSP). Hiermee kunnen medische gegevens worden gedeeld met andere zorgverleners. Zo kan bijvoorbeeld de huisartsenpost belangrijke medische gegevens en medicatie van u opvragen. Dit helpt om betere en veiligere medische zorg te kunnen verlenen. Alleen met uw toestemming wordt uw medisch dossier hierop aangesloten. Dit kunt u via de assistente regelen, of via de website www.ikgeeftoestemming.nl.

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.

Wonen in Duitsland, huisarts in Nederland

Geplaatst op: 19 maart 2017

Veel mensen, met een Nederlandse nationaliteit, wonen in Duitsland en werken in Nederland. Er wordt ook in Nederland premie betaald voor de ziektekosten. Meestal is men ingeschreven bij een zorgverzekeraar in NederlandOmdat u in Duitsland woont en in Nederland werkt, heeft u mogelijk recht op medische zorg in zowel Nederland als Duitsland. Er zijn wel een aantal regels.

1. Voor patiënten, die in Duitsland wonen en in Nederland werken en zorgpremie betalen, krijgt de huisarts geen basisvergoeding. Volgens de verzekeraar kunt u  niet op naam ingeschreven in de praktijk omdat dan 24- uurs zorg verleend dient te worden.

2. In de praktijk is het voor een huisarts in Nederland niet mogelijk om zorg te verlenen als u in uw woonplaats in Duitsland bent. Dit heeft verschillende redenen:

 • De reistijd
 • Nederlandse huisartsen mogen niet zomaar in Duitsland medische zorg verlenen
 • Mede op advies van de inspectie van volksgezondheid, kan een Nederlandse arts u tijdens de avond, nacht en weekenduren in Duitsland geen medische zorg verlenen.
 • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt werken over de grens onvoldoende

Als gevolg van deze situatie  en op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), kunnen wij u niet inschrijven als vaste patiënt in onze praktijk. Tijdens de openingsuren van de praktijk kunt u natuurlijk wel bij ons terecht voor advies en medische hulp.

Wat kunt u doen?
1. U dient zich in te schrijven bij een Duitse huisarts van uw keuze in uw Duitse woonplaats. U moet u (en uw gezinsleden) tegelijkertijd inschrijven bij een Duitse Krankenkasse. Bij de Krankenkasse levert u een E-106 formulier in. Dit wordt afgegeven door uw Nederlandse zorgverzekeraar. U heeft dan ten allen tijde recht op medische zorg in Duitsland. De kosten voor de Duitse medische hulp worden dan betaald door uw Nederlandse zorgverzekeraar.
2. Tijdens de openingsuren van de praktijk kunt u bij ons terecht.
3. Als u zich in ons werkgebied bevindt, en er is sprake van levensbedreigende spoedeisende hulp, dan wordt u uiteraard door ons of door of door onze collega’s van de huisartsenpost van medische zorg voorzien. De onkosten moeten wel contant worden afgerekend. De rekening wordt volledig vergoed door uw Nederlandse zorgverzekeraar en kunt u daar indienen.

Onze zorg aan u
Als u dit wenst kunt u tijdens onze openingstijden gebruik maken van onze medische zorgverlening.  Voor goede medische zorg zou het prettig zijn dat u met al uw medische gegevens in ons informatiesysteem komt te staan. Voor onze diensten wordt het zogenaamde “passantentarief” berekend. U dient de rekening contant bij ons af te rekenen. U krijgt de rekening mee en deze wordt volledig vergoed door uw Nederlandse zorgverzekeraar. Ook wanneer u telefonisch advies of een recept vraagt, kunt u een rekening krijgen.